A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Pirotechnikai kormányrendelet

Pirotechnikai kormányrendelet 2011

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Kivonat a tűzijáték árusítással kapcsolatosan.

Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan. (PDF formátum)

A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Pirotechnikai kormányrendelet kivonat 2011

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről - KIVONAT

 

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

14. késleltetési időtartam: az indítás pillanatától az elsődleges pirotechnikai hatás (kilövésindítás vagy effektus) létrejöttéig eltelt időtartam,

20. nettó hatóanyag-tartalom: egy önálló pirotechnikai termék pirotechnikai összetevőinek (robbanóanyag és pirotechnikai elegy) együttes tömege,

21. pirotechnikai termék megsemmisítése: a pirotechnikai termék rendeltetésszerű felhasználásra véglegesen alkalmatlanná tétele oly módon, hogy az a művelet következtében környezetre veszélytelen állapotba kerül,

22. pirotechnikai tevékenység: a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A. § (1) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,

28. tűzijáték: szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék,

31. védőterület: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerű működése balesetet, sérülést vagy kárt okozhat,

2. § Pirotechnikai terméknek minősül

b) bármely olyan, robbanóanyagot, illetve pirotechnikai elegyet tartalmazó termék, amely önfenntartó exoterm kémiai reakción keresztül, szabályozott módon, előre meghatározott speciális (fény-, füst-, gáz-, hang-, hő-, köd-, láng- vagy szikra-) hatást, illetve ezeknek a hatásoknak a kombinációját fejti ki.

3. §

(3) A színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: tűzijáték termék),

a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak, az 1. pirotechnikai osztályba,

b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba,

c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba,

d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba

kell sorolni.

5. § (1) Tilos „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabad téren ezeknek 50 m-es környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.

6. § (1) A talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek, kivéve a magánszemély által birtokolható pirotechnikai terméket, ha a birtoklás – e rendelet szerinti – feltételei rá nézve fennállnak.

11. § (1) A tűzijáték termékre vonatkozó biztonsági távolság

a) az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 1 m,

b) a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 8 m,

c) a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 15 m.

14. § (2)

i) egy lakóegységen belül csak egy magánszemély tárolhat pirotechnikai terméket.

34. § Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi előírások figyelembevételével tárolhat:

a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,

b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,

c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,

d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,

e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható,

f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,

g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,

h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,

i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

73. § (1) A Magyar Köztársaságban pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha megfelel az e rendelet által megállapított alapvető biztonsági követelményeknek, megfelelőségét tanúsították, és ellátták CE-jelöléssel.

74. § (1) A Magyar Köztársaság területén gyártott pirotechnikai termék, valamint az olyan államból behozott pirotechnikai termék esetében, amelyet – Törökország kivételével – az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes államban (a továbbiakban: harmadik ország) hoztak forgalomba vagy állítottak elő, a 73. § (1) bekezdésében előírt követelmények teljesítését a bejelentett szervezet vizsgálja és tanúsítja.

83. § (1) Magánszemély csak az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, a 107. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamban 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, és a 109. § szerinti színpadi és egyéb pirotechnikai termékeket birtokolhat, tárolhat és használhat fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően magánszemély nem birtokolhat petárdát.

(2) A pirotechnikai termék üzletben történő forgalmazása – kivéve e termékek év végi, konténerből történő ideiglenes forgalmazását – kizárólag bolti működési engedély birtokában kezdhető meg, és folytatható.

(3) Tilos a pirotechnikai termék postai vagy csomagküldő szolgálat útján történő értékesítése.

26. Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok

103. § (1) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékre e rendelet előírásait e címben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

(3) Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

104. § (1) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék

a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,

b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,

c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen – kivéve a december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időtartamot – nem használható fel.

(2) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

27. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok

107. § (1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékre e rendelet előírásait e címben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

(3) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát.

108. § (1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.

(2) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(3) A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

(4) Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméknek a (3) bekezdésben meghatározott időpontig történő – egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó – birtoklásához, tárolásához.

28. A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékekre vonatkozó speciális szabályok

109. § (4) Nagykorú személy részére nem kell engedély a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő megvásárlásához, birtoklásához, és a használati és kezelési útmutatóban előírt módon történő tárolásához és felhasználásához. A T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék – alkalmas tárolóhely hiányában – a 26. § szerint kialakított tárolóhelyen is tárolható.

(5) A T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkező személy által kezelhető és használható fel.

(7) A színpadi, és az oda nem rendszeresített egyéb pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(8) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű színpadi vagy egyéb pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

 

HATÓANYAG - 2011

A törvény értelmezése a pirotechnikai termékek hatóanyag tartalma szerinti vásárlásra, szállításra és tárolásra vonatkozva, nem teljesen egyszerű. Az alábbiakban a kormányrendelet ide vonatkozó 2 pontját értelmezzük.

 

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/partyaja/tuzijatekvasar.hu/templates/businessreport/layouts/yjsg_mobilemenu.php on line 19

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/partyaja/tuzijatekvasar.hu/includes/application.php on line 539